Affect Therapie

Relatietherapie & coaching in Den Bosch

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

In zowel een liefdesrelatie als in een zakelijke relatie is het ook belangrijk dat de afspraken duidelijk zijn. Hieronder staat beschreven met welke afspraken je akkoord gaat zodra je bij Affect een traject volgt.

Als je hier vragen over hebt, kun je altijd bellen naar 0629108884 of mailen via contact@AffectTherapie.com.

1. Voor wie gelden deze algemene voorwaarden?

Zodra je diensten afneemt bij Affect Therapie. (Kvk nummer 78211786) gelden deze voorwaarden. Wanneer je je aanmeldt via de site, of de intakevragenlijst invult, ga je met deze algemene voorwaarden akkoord.

2. Uitleg van de termen die we in deze algemene voorwaarden gebruiken

a. Coach/Therapeut: een van de bij Affect Therapie aangesloten coaches/therapeuten.
b. Cliënt: een persoon of een bedrijf die diensten afneemt bij Affact Therapie.
c. Overeenkomst: een afspraak die is aangegaan tussen Affect Therapie en de Cliënt. In verreweg de meeste gevallen wordt er gewerkt per sessie. De overeenkomst is dan de afspraak dat we elkaar ontmoeten op de overeengekomen datum en tijd. Het streven is om deze afspraken (schriftelijk) vast te leggen doormiddel van een afspraakbevestiging, uitnodiging vanuit de agenda van de coach/therapeut of een bevestigingdie op audio wordt besproken. Wanneer dit niet het geval is, telt de mondelinge afspraak echter ook als een overeenkomst.

3. Wat mag je verwachten bij het uitvoeren van de overeenkomst?

a. De Coach/Therapeut zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de verschillende beroepscodes uitoefenen.
b. De Coach/Therapeut heeft een inspanningsverplichting jegens de Cliënt; nooit een resultaatverplichting.
c. De praktische uitvoering van de overeenkomst bestaat uit het voeren van gesprekken. Deze kunnen aangevuld worden door activiteiten ten doeleinde de positieve ontwikkeling door ervaring te versterken.
d. De diensten worden geleverd op de locatie waar Coach/Therapeut gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.
e. De overeenkomst kan zowel door Cliënt als door Coach/Therapeut  beëindigd worden 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Het is niet nodig om hier een reden bij te geven. Een beëindiging dient schriftelijk, telefonisch of per e-mail plaats te vinden.
f. De Coach/Therapeut kan aangeven wanneer hij of zij denkt dat een opdracht afgerond is, maar zal daar nooit formele afspraken over maken.
g. Als de Coach/Therapeut de Cliënt doorverwijst naar (een) andere Coach/Therapeut(s) is Coach/Therapeut niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geschiktheid van deze. De Cliënt beslist zelf of hij of zij ingaat op de suggestie van de Coach/Therapeut.
h. Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van Cliënt bestaan om openstaande rekeningen te voldoen. Als je je te laat afgemeld hebt voor een gesprek, blijft het ook je verplichting om deze facturen te voldoen.

4. Tarieven

a. Alle tarieven worden vermeld in de door Coach/Therapeut aan Cliënt aangeboden offerte of zijn te zien op de website www.AffectTherapie.com/tarieven-afspraken
b. De tarieven van relatietherapie zijn niet vrijgesteld van btw.
c. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar
d. De tarieven gelden voor de tijd die voor de afspraak is vrij gemaakt. Wanneer de behandeling eerder klaar is, wordt de overgebleven tijd niet in korting gebracht op de factuur.

5. Betalingsvoorwaarden

a. De Cliënt draagt er zorg voor dat de NAW/intake gegevens die nodig zijn om de factuur op te maken, binnen 7 dagen na het eerste verzoek aan Affect Therapie worden verstrekt.
b. Betalingen dienen door Cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur te worden betaald tenzij anders overeengekomen.
c. Bij niet tijdige betaling is Cliënt van rechtswege in verzuim. Coach/Therapeut stuurt dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. De incassokosten zijn in dit geval voor de Cliënt.

6. Afspraken verzetten/afzeggen

a. De Coach/Therapeut behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Coach/Therapeut, die de Coach/Therapeut niet kon voorzien), waardoor Coach/Therapeut zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Een afspraak afzeggen of verzetten kan altijd. Doe dit graag 48 uur van te voren, anders wordt 50,- in rekening gebracht.
Bij afzegging of verzetten van gesprekken, door Cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt het volledige bedrag voor die sessie, inclusief eventuele bijkomende kosten, in rekening gebracht.
Wanneer een cliënt/cliënten niet komen opdagen (no show), zonder enig bericht via de gangbare kanalen (mail/whatsapp) uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie, wordt het aanvankelijke bedrag voor de sessie, inclusief eventuele bijkomende kosten, in rekening gebracht.
c. Bij sessies in het weekend (vrijdagavond t/m zondagavond) en in de avond worden aanvullende kosten in rekening gebracht. Deze tarieven worden vermeld op de website: https://www.affecttherapie.com/tarieven-afspraken

7. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

a. De inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk. Niets dat is besproken is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de Coach/Therapeut als de Cliënt. Echter, als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Coach/Therapeut om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.
b. Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Coach/Therapeut en de Cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen zich er van bewust te zijn dat email, whatsapp etc. door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd. We raden je dan ook aan om strikt persoonlijke zaken alleen in de gesprekskamer te bespreken.

8. Aansprakelijkheid

a. Coach/Therapeut is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen of handelingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg of na gesprekken met de Coach/Therapeut.
b. Coach/Therapeut is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Coach/Therapeut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
c. Als Coach/Therapeut aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de sessie waar deze betrekking op heeft en in ieder geval tot het bedrag van de door de assuradeur van Coach/Therapeut in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
d. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Cliënt en Coach/Therapeut gezamenlijk doorbrengen als daarna.

9. Klachtenprocedure en overige bepalingen

a. We staan altijd open voor feedback en vragen daar ook specifiek na aan het eind van elke sessie. Wanneer je op een later moment nog een klacht hebt, horen we daar ook graag van. We vragen je in dit geval de klacht zo uitgebreid mogelijk op papier te zetten. Wij nemen deze klachten serieus en komen zo snel mogelijk bij je terug.
b. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig de regeling in artikel 9a kan Cliënt gebruik maken van de Klacht regeling van de Nederlandse orde van Beroepscoaches (www.nobco.nl).

10. Aantekeningen en (bijzondere) Persoonsgegevens

a. Cliënt is zich ervan bewust dat Coach/Therapeut bijzondere en algemene Persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van Cliënt nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren. Coach/Therapeut maakt aantekeningen op papier (en mogelijk digitaal) van hetgeen tijdens de therapiesessies ter sprake komt, en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot twee jaar na de laatste therapiesessie. Cliënt geeft Coach/Therapeut hier uitdrukkelijk toestemming voor door het accepteren van de offerte, het aangaan van een overeenkomst, of het terugsturen van de intakevragenlijst.
b. Cliënt geeft tevens toestemming aan Coach/Therapeut om aantekeningen te vernietigen na het laatste (ingeplande) gesprek tussen partijen.
c. Informatie naar derden is alleen mogelijk met Cliënt ’s toestemming. Mocht Cliënt informatie willen delen met diens huisarts dan is het gebruikelijk dat de Coach/Therapeut de huisarts een (korte) brief schrijft over de start en behandeling.
d. Client geeft toestemming om basisgegevens (altijd anoniem) en gegevens over de voortgang te gebruiken als dataset voor onderzoek, ter verbetering van de kwaliteit van Affect Therapie en voor een dataset voor publicatie.

11. Geen Crisisdienst

a. Coach/Therapeut heeft geen crisisdienst. In geval van crisis en Cliënt geen contact kan krijgen met Coach/Therapeut dan dient Cliënt contact op te nemen met Cliënt ‘s huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).
b. Mocht een (telefonisch) consult ontstaan naar aanleiding van een (escalerende) situatie waar hulpverlening en advies centraal staan, dan kunnen daar achteraf kosten voor in rekening gebracht worden gelieerd aan de reguliere tarieven.

12. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Bij een verlenging zijn de dan geldende voorwaarden van toepassing.

13. Toepasselijk recht

Op de door Coach/Therapeut gedane offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Geschillenbeslechting

a. Op iedere overeenkomst tussen cliënt en de Coach/Therapeut is Nederlands recht van toepassing;
b. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Coach/Therapeut gevestigd is.